English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมนักศึกษา

              เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถรอบด้านทั้งในสายงานวิชาชีพ มีศักยภาพในการเลือกใช้ประโยชน์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงปลูกฝังนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม คณะฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกชั้นเรียนโดยผ่าน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการนักศึกษาประเภทต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษา มีทั้งส่วนที่งานกิจการนักศึกษาจัดให้ และส่วนที่สโมสรนักศึกษาจัดขึ้นเอง ภายใต้การดูแลและสนับสนุนจากคณะฯ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน อาทิ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมความเป็นผู้นำและความสามัคคี เป็นต้น

 

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

                  คณะฯมีการจัดโครงการพัฒนาจิต-จริยธรรม ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้หลักสูตร “ปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมี” เป็นประจำทุกปีระหว่างการเปิดเทอมภาคแรกของทุกปีการศึกษา โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรม 8-10 วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค เพื่อให้นักศึกษา เข้าใจหลักธรรมคำสอนของศาสนา และประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการเป็น นักศึกษา ในการประกอบวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ มีความอดทน มีระเบียบวินัยในตนเอง มีสติ สมาธิ และปัญญา รู้จักเลือกและตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจธรรมพื้นฐานของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทั้งในระดับ ปริยัติ และปฏิบัติ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

 

 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

           เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ คณะฯได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาที่ข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น งานออกค่ายประจำปีของนักศึกษา กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน รวมถึงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ ที่มีตลอดปีการศึกษา

 

 

 

กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

                คณะฯ มีนโยบายในการส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทุกๆปีคณะฯจะมีการจัดพิธี “ไหว้ครู” เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามในส่วนที่เกี่ยวกับกิริยามารยาท สัมมาคารวะ และมีส่วนที่จะโน้มน้าวจิตใจนักศึกษาให้รักษาคุณความดี รักษาวิทยาการสืบเนื่องไปด้วยดี ทั้งยังจูงใจให้เป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง รวมถึงคณะฯยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆในวันสำคัญทางศาสนาตลอดทั้งปี นอกจากนี้นักศึกษาจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้ และฝึกฝน“รำกลองยาว” จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ซึ่งการ “รำกลองยาว” ของคณะเทคนิคการแพทย์นั้นมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงคณะฯ จะมีการจัดตั้งชมรมดนตรีสากล และดนตรีไทยในอนาคต

 

 

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

              คณะเทคนิคการแพทย์ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย  โครงการ"เรียงร้อย ถ้อยความ ตามรอยวัฒนธรรมกรุงเก่า"   เป็นกิจกรรมที่คณะเทคนิคการแพทย์ได้ริเริ่มพัฒนานักศึกษาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการใช้ภาษา ซึ่งประกอบด้วย การฝึกทักษะการเขียน การถ่ายทอดมุมมองศิลปะด้วยภาพถ่าย และการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งสังเคราะห์เป็นงานเขียนเพื่อนำเสนอในรูปแบบผลงานสารคดี นอกจากนี้คณะเทคนิคการแพทย์ยังเปิดโอกาสให้นักศึกาาได้นำเสนอผลงาน ในสื่อของคณะฯ และสื่อของมหาวิทยาลัย เช่น จุลสารคณะเทคนิคการแพทย์, มหิดลสาร เป็นต้น


 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำและความสามัคคี

              เพื่อพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ มีบุคลิกภาพดี ปลูกฝังความเป็นผู้นำและความสามัคคีในหมู่คณะ คณะฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรม ทั้งในลักษณะของการเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและ/หรือเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมเหล่านั้น เช่น งานกีฬากระชับมิตร งานรับน้อง งานแนะแนวการศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย งานอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน