English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ทุนการศึกษา

ในแต่ละปี คณะฯ มีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจำนวน ไม่น้อยกว่า 30 ทุน ทั้งทุนประเภทส่งเสริมการศึกษาที่มอบให้แก่ผู้เรียนดี ความประพฤติดี และทุนประเภทอุดหนุนการศึกษา เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาคณะฯได้มีการจัดสรรทุน รวมถึงได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ มากมาย
แหล่งทุนการศึกษา

      ระดับปริญญาตรี
         ทุนการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เช่น ทุนส่งเสริมการศึกษา
         ทุนอุดหนุนการศึกษา     
         
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
         ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค จากภาครัฐและเอกชน 


      ระดับบัณฑิตศึกษา
         ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ 
         (ระดับปริญญาโท และเอก) ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (ระดับปริญญาเอก)    
         ทุนผู้ช่วยวิจัย (ระดับปริญญาเอก) และทุนผู้ช่วยสอน (ระดับปริญญาโท)

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน