English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ (Transformative Learning)

          เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สุมนา มัสอูดี รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และหัวหน้าศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้เกิดความภาคภูมิใจและมีแรงบันดาลใจในการศึกษาของวิชาชีพดังกล่าว ซึ่งการได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพนั้นสามารถสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพอันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดี มีคุณภาพในอนาคต

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top