English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

สถานเวชศาสตร์ชันสูตร

 

 

 

ปรัชญา

"การพัฒนางานบริการทางด้านเวชศาสตร์ชันสูตรให้ได้มาตรฐานสากล และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ"

 

ปณิธาน

“ให้บริการทางเวชศาสตร์ชันสูตรแก่ประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและมีมาตรฐานที่ดีพร้อม ทั้งมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เท่าทัน มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง”

 

          คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีวัตถุประสงค์สำคัญอย่างหนึ่งในการก่อตั้งคณะ ฯ คือ    การให้บริการ โดยเริ่มแรกได้มีการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ต่อมางานบริการในส่วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้แยกไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัจจุบันเป็นคณะสหเวชศาสตร์)  คณะฯได้ให้บริการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชตลอดมา  ตราบจนกระทั่งในปี พ.ศ.2533  ได้มีการจัดตั้งภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิกขึ้นในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์  เจริญไทยทวี ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะเทคนิคการแพทย์ขึ้น  โดยได้ประชุมตกลงร่วมกันให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรับผิดชอบสำหรับผู้ป่วยใน  และคณะเทคนิคการแพทย์รับผิดชอบผู้ป่วยนอก

          ดังนั้น จึงมีการก่อตั้งหน่วยงานห้องปฏิบัติการกลาง คณะเทคนิคการแพทย์ขึ้นเมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2533  โดยให้คณะเทคนิคการแพทย์ดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการขึ้นที่ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 430 โรงพยาบาลศิริราช  เพื่อบริการตรวจวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ชันสูตรแก่ผู้ป่วยในระบบรอรับผล (Stat service)  ต่อมาในปีพุทธศักราช 2538  ห้องปฏิบัติการกลาง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานเวชศาสตร์ชันสูตร (Center of Medical Laboratory Service)” ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  112  ตอนที่ 85 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2538  โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา

วัตถุประสงค์การให้บริการ 
          1) เพื่อให้บริการทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้รับบริการโดยคำนึงถึงความถูกต้อง แม่นยำ สะดวก รวดเร็ว ทันกาล และให้บริการอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม


          2) เป็นหน่วยงานที่สามารถให้การฝึกอบรมและดูงานทางด้านเวชศาสตร์ชันสูตรแก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์และบุคลากรในวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน


          3) เพื่อให้มีการพัฒนางานด้านการวิจัยโดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยขึ้นภายในหน่วยงาน


          4) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 

          สถานเวชฯ ให้บริการตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช  และผู้รับบริการตรวจสุขภาพทั้งภาครัฐ  และเอกชน โดยให้บริการตรวจครอบคลุมหลากหลายสาขา ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก การตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา การตรวจวิเคราะห์ทางปัสสาวะวิทยา การตรวจอุจจาระ  การตรวจตัวบ่งชี้มะเร็ง การตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา  การตรวจทางน้ำเหลืองวิทยา ความผิดปกติของโครโมโซม

 

1) รายการตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการให้บริการ          DOWNLOAD

2) รายการตรวจวิเคราะห์ที่จำเป็นต้องมีการเตรียมผู้ป่วย   DOWNLOAD

3) ชนิดของหลอดเก็บตัวอย่างเลือด                              DOWNLOAD

4) การเจาะเก็บเลือด                                                    DOWNLOAD

5) การเก็บปัสสาวะ                                                       DOWNLOAD

6) การเก็บอุจจาระ                                                       DOWNLOAD

7) การเก็บโครโมโซม
    7.1) คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์โครโมโซมจากเลือด      DOWNLOAD
    7.2) คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์โครโมโซมจากน้ำคร่ำ     DOWNLOAD                                                 

8) การนำส่งตรวจที่ต้องมีเงื่อนไขพิเศษ                           DOWNLOAD

9) การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ                                                DOWNLOAD

10) การขอตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมหรือตรวจซ้ำ                  DOWNLOAD

11) การรายงานผลการตรวจ                                           DOWNLOAD

12) ใบขอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ                               DOWNLOAD

13) ใบส่งตรวจ Chromosome analysis                         DOWNLOAD


 

 

สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ

สถานเวชศาสตร์ชันสูตร  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 418 โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ 02 – 419-7395, 02-419-7398
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 6.00 – 16.30 น.

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน