English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

โครงการพัฒนาจริยธรรม

 

คณะเทคนิคการแพทย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ในขณะนั้น จึงได้มีดำริให้คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ ในระยะแรกเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” ของโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรม   "เนกขัมบารมี"  ซึ่งดำเนินการที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในระยะแรกจัดกิจกรรมร่วมกับ ภาควิชาการพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค และบุคลากรของคณะเข้าร่วมประมาณ ๕๐ คน ผลการประเมินในครั้งนั้นเป็นที่น่าพอใจ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อมา จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะจึงกำหนดให้นักศึกษาทั้งสองหลักสูตรของคณะชั้นปีที่ ๓ เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตจริยธรรม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรของคณะ และให้การสนับสนุนด้านงบประมาณตลอดทั้งโครงการ

 


โครงการพัฒนาจิตจริยธรรมมีระยะเวลาการอบรมตลอดโครงการ ๘ วัน ๗ คืน มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติ และสมาธิ และการเข้าใจหลักธรรมในพุทธศาสนา มีพื้นฐานการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ โครงการพัฒนาจิต จริยธรรม คณะเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการเป็นครั้งที่ ๙  ในแต่ละปีมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการปีละประมาณ ๑๖๐ คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  วิทยากรผู้ดำเนินกิจกรรมและคณาจารย์ของคณะได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษามากขึ้นเป็นลำดับโดยประเมินจากพื้นฐาน และพัฒนาการของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม  จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาเกิดทัศนะคติที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมโครงการ ผลจากการดำเนินกิจกรรมนำมาสู่การขยายผล การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติ และจัดให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การฝึกปฏิบัติธรรมระยะสั้นในช่วงปิดภาคการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการบูรณาการสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน  การฝึกปฏิบัติงาน และการทำกิจกรรมของนักศึกษา

 

    

ตัวอย่างบทสะท้อน จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

 

“การใช้ชีวิตอย่างมีสติย่อมนำความสุขมาให้ เข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเอง”

“อยากให้ผลบุญที่ทำมาส่งผลให้ได้ไปปฏิบัติธรรม โครงการนี้อีก คิดถึงหนอ ๆ”

“โครงการนี้ทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้น ทำให้เรารู้ว่า....เราเป็นคนอย่างไร.”

“ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ ทั้ง ๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ดีมาก ๆ ค่ะ”

“ทำให้เราสามารถอดทนกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมาก”

“ปัจจุบันเท่านั้นอยู่กับเรา”

 

วิดีโอ สรุปโครงการพัฒนาจิต จริยธรรม ประจำปี 2552 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน