English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ค่ายสุขภาพคณะเทคนิคการแพทย์

 

คณะเทคนิคการแพทย์ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  การเป็นผู้นำและการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน   ทุกปีนักศึกษาจะร่วมกันจัดโครงการค่ายสุขภาพ ระหว่างการปิดภาคฤดูร้อน ค่ายสุขภาพเกิดขึ้นครั้งแรกปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จากการรวมตัวของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์กลุ่มหนึ่ง เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเชิงอาสาพัฒนาโดยนำความรู้ความสามารถจากห้องเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมชนบท ภายใต้โครงการ รักเมืองไทย ร่วมใจไม่กินปลาดิบ  จัดขึ้นที่ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาสุขภาพ จากการประกวดโครงการเพื่อเมืองไทยด้วยใจและใจ โดยบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด  นับเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการค่ายสุขภาพคณะเทคนิคการแพทย์ อย่างจริงจังและต่อเนื่องติดต่อกันมากว่า ๑๘ ปี  โดยสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรม และบูรณาการกับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมรณรงค์เรื่องภาวะสุขภาพ ของคนไทย การตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น โดยการร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น เช่นโรงเรียน อนามัย และองค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายสุขภาพคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆเพิ่มเติมเช่น คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท ห้างร้าน องค์กรเอกชน ศิษย์เก่าของคณะ ต่อมาได้เริ่มเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนับจากปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา

  • โครงการและสถานที่ดำเนินกิจกรรม ปีพ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๔

พ.ศ. 

ชื่อโครงการ 

สถานที่จัดกิจกรรม

๒๕๔๓ เทคนิคการแพทย์ร่วมพัฒนา ปวงประชาปลอดพยาธิ  ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
๒๕๔๔ สู่สหัสวรรษใหม่ เทคนิคการแพทย์ร่วมใจ ช่วยชาวไทยสุขภาพดีต.มะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
๒๕๔๕ เทคนิคการแพทย์รวมใจ พัฒนาชนบทไทย ถวายไท้องค์ภูมิพล ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์
๒๕๔๖ 
เทคนิคการแพทย์ร่วมใจ สร้างเสริมสาธารณสุขไทย
 ถวายไท้องค์ภูมิพล 
ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม
๒๕๔๗ ด้วยใจและใจ เทคนิคการแพทย์ไทย ห่วงใยสุขภาพปวงชน ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
๒๕๔๘ 
เทคนิคการแพทย์ไทย ร่วมร้อยแรงใจ ห่วงใยสุขภาพประชาชน 
ต.วาริชภูมิ ต.ปลาโหล  อ.วาริชภูมิ
จ.สกลนคร
๒๕๔๙ 
เทคนิคการแพทย์สู่สังคมไทย จากใจถึงใจ อยากเห็นคนไทยแข็งแรง ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
๒๕๕๐ 
เทคนิคการแพทย์ร่วมใจ เสริมสร้างสุขภาพชาวไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ * ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
๒๕๕๑ 
สุขภาพดีทั่วหน้า ชาวประชาร่วมใจ ๕๐ ปีเทคนิคการแพทย์ไทย *
เทิดไท้องค์ราชันย์ 
ต.นาชุมแสง ต.นาทม อ.ทุ่งฝน
จ.อุดรธานี
๒๕๕๒ โครงการเทคนิคการแพทย์ร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพปวงชน * ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
๒๕๕๓โครงการเทคนิคการแพทย์มหิดลสร้างชุมชนสุขภาวะดี ปีที่ 17  ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
๒๕๕๔โครงการเทคนิคการแพทย์มหิดลสร้างชุมชนสุขภาวะดี ปีที่ 18  ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
* ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

 

วิดีโอ สรุปงานค่ายสุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์

บทความสะท้อนกิจกรรมโครงการค่าย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน