English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คาราวานเสริมสร้างเด็กปี 2552

ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2552 นักศึกษาเทคนิคการแพทย์อาสาทำกิจกรรม “โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปี 2552” โดยสมัครใจ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง อบต.คลองใหม่ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 18 และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน จากโรงเรียนบ้านคลองใหม่ โรงเรียนบ้านดอนทอง และโรงเรียนวัดบางช้างเหนือ จำนวน 215 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็ก ครอบครัวชุมชน ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรมนี้นักศึกษาเทคนิคการแพทย์มีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ มีการคิดรูปแบบกิจกรรมฐานความรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมสันทนาการโดยการแต่งเพลงดึงดูดความสนใจเด็ก เช่นเพลงหวัดหมู เล่าเรื่องราวสุขภาพผ่านการแสดงเวที เป็นต้น

เทคนิคการแพทย์กับการสร้างศักยภาพชุมชน ผ่านกิจกรรม โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ปี 2552

 

                                 

                                

                                

                                 

                                 

                                

                           

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน