English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ และการป้องกันปัญหายาเสพติด

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลคลองใหม่ จัดโครงการ “เสริมสร้างความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ และการป้องกันปัญหายาเสพติด” โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม นำโดยอาจารย์ประภพ ด่านเศรษฐกุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทีมงาน โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

          ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานกำกับและติดตามเพื่อให้ยุทธศาสตร์นั้นมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดย มีการดำเนินการและจัดกระบวนการต่าง ๆ เกิดขึ้นตามบริบทของแต่ละพื้นที่ซึ่งมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป โดยตำบลคลองใหม่นั้น ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยเน้นในเรื่องการให้ความรู้ที่ถูกต้องต่อกลุ่มเป้าหมาย ในการเลือกและการปฏิเสธ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้กับตนเอง และร่วมเป็นพลังทีมเยาวชนที่มีความรู้ที่เป็นส่วนสำคัญของการลดการก่อปัญหาดังกล่าวต่อไป

          จากการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้กลุ่มเป้าหมาย คือนักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลคลองใหม่ จำนวน ๔๐ คน โดยกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อการสร้างความเข้าใจและการตัดสินใจที่ถูกต้องและการทำงานเป็นทีม โดยผลของการประเมินได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้และดำเนินการต่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไป

          

          

          

                                                  

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน