English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Medical Technology Mahidol University Alumni (FMMA)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

     

 
 

 


ประวัติสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

                               สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยมีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ในคณะฯ ที่มีดำริร่วมกันที่จะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ ตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2529 แต่ด้วยอุปสรรคบางประการ จึงทำให้การก่อตั้งสมาคมอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในอีกเกือบ 10 ปีต่อมา ซึ่งแรงบันดาลใจที่สำคัญในการก่อตั้งสมาคมฯ คือ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ ที่ผลิตนักเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ซึ่งศิษย์เก่าของคณะฯ จำนวนมากได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ ด้านธุรกิจ ตลอดจนสายอาชีพอื่นๆ ในสังคม อย่างไรก็ตามศิษย์เก่าเหล่านั้นกลับไม่ค่อยรู้จักกันและกัน หรือมีความผูกพันกับคณะเทคนิคการแพทย์เท่าที่ควร อีกทั้งศิษย์เก่าอีกหลายๆ ท่านก็ไม่มีช่องทางที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมคณะฯ ดังนั้นการมีสมาคมศิษย์เก่า จึงเป็นตัวกลางที่สำคัญที่จะช่วยให้ศิษย์เก่าของคณะฯ นั้นได้มีโอกาสทำความรู้จักกันและกัน ช่วยเหลือเพื่อนในวิชาชีพเดียวกัน ตลอดจนเป็นช่องทางหลักที่ศิษย์เก่าสามารถเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ได้

                              ในระยะต้นของการก่อตั้ง ซึ่งนำโดย รศ.วัฒนา ฤทธิมัต นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ท่านแรก ทางสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์เงินจากมูลนิธิคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นทุนเริ่มต้น ต่อมาศิษย์เก่าอีกหลายท่านได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือสมาคมศิษย์เก่าฯ ทั้งการบริจาคทุนทรัพย์ในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และการเข้ามาช่วยบริหารสมาคมฯ ได้แก่ คุณคงวุฒิ (สุดจิตร) รุ่งพรชัย    คุณหทัยรัตน์ (สุวรรณา) รุ่งพรชัย คุณวุฒิ เยาวภา เป็นต้น จวบจนในปี พ.ศ. 2553 - 2555 สมาคมศิษย์เก่า โดยการนำของ คุณนิเวศน์    ประยูรเธียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิบไทย จำกัด ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแทพย์ รุ่นที่ 15 มีวัตถุประสงค์และทิศทางการดำเนินงานหลัก เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างศิษย์เก่า เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและการติดต่อของสมาชิก เผยแพร่เกียรติคุณของศิษย์เก่าและประชาสัมพันธ์คณะเทคนิคการแพทย์ ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก ช่วยเหลือการจัดการศึกษาแก่ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

                               ปัจจุบัน คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ จึงประชุมพิจารณาเลือกตั้งและมีมติให้ รศ.สมชาย      วิริยะยุทธกร เป็นนายกสมาคมฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น เพื่อเข้ามาช่วยบริหารงาน และสานต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

 

คณะกรรมการ

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555

 

   รศ.สมชาย  วิริยะยุทธกร
         นายกสมาคม 

 

นายนิเวศน์   ประยูรเธียร
ที่ปรึกษา

 

ศ.ดร.วีระพงศ์  ปรัชชญาสิทธิกุล
อุปนายกสมาคม คนที่ 1 

                

 

นายมณี   เตชวิริยะ
อุปนายกสมาคม คนที่ 2

               

 

นายวิฑูรย์   อารยะพิพัฒน์กุล
อุปนายกสมาคม คนที่ 3

 

ผศ.ดร.รัชฎา  เกียรติเฟื่องฟู
เหรัญญิก

 

อ.ดร.เลิศยศ   ตรีรัตนไพบูลย์
เลขานุการ 

 

 

นายวิวัฒน์  ปรัชญานันทกุล
ปฏิคม

นางสาวศิริรัตน์   ตันสกุล
นายทะเบียน

 

 

อ.ดร.วิชนันท์   แย้มกมล
ประชาสัมพันธ์

 

 

อ.ดร.ธรรมรักษ์   สุขศรีชวลิต
กรรมการกลาง

นางสาวเยาวลักษณ์   อู่ปรัชญา
กรรมการกลาง

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุรีย์   สหวงศ์เจริญ
กรรมการกลาง

 

นางสาวกัณญอร   เชื้อบุญมี
กรรมการกลาง

 

นายนราวุฒิ สุวรรณัง
กรรมการกลาง

 

นายเธียรรัตน์   ตั้งไชยศิริ
กรรมการกลาง

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเยาวภา   คำตา
กรรมการกลาง

นางสาวกุลวดี ตั้งมั่นสกุลชัย
กรรมการกลาง

    

 


     
     
    

 

 

 

  กิจกรรม
   
 1 

 งานคืนสู่เหย้าคณะเทคนิคการแพทย์ 2012

 2  Jobfair 2012 @MUMT

 3  สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์และคณะเทคนิคการแพทย์ร่วมจัดกิจกรรมเทคนิคการแพทย์ Job Fair
และเข้าร่วมกิจกรรม MU Blue Night


 4  งานปัจฉิมนิเทศประจำปี 2554

 5 วันคืนสู่เหย้าคณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล 2553

   

   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Medical Technology Mahidol University Alumni (FMMA)

อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170

โทร. 0 2441 4370 -5 ต่อ 2804 โทรสาร. 0 2441 4380

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top